• Deutsch
  • English
  • Français

Diamantina "Agathe White" / Mandeville "White" - Vigorous twiner (XL)

 >>> Price

Mandevilla "Agathe White" (Diamantina®-series)
Mandevilla "Agathe White" (Diamantina®-series)
Strong, white, twining mandevilla (Diamantina "Agathe White") on a facade
Greening project with "Agathe White"
Mandevilla Diamantina "Agathe White" on a stainless steel trellis RG 12004